19 जुलै 1969 साली देशातील प्रमुख किती बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले ?

प्रश्न : 19 जुलै 1969 साली देशातील प्रमुख किती बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले ?


12 बँक
14 बँक ✅
16 बँक
18 बँक

उत्तर : 14 बँका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *