महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात सर्वात कमी पाऊस पडतो ?

प्रश्न : महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात सर्वात कमी पाऊस पडतो ?
1) अहमदनगर  ✅
2) अकोला
3) परभणी
4) रत्नागिरी

उत्तर : अहमदनगर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *